Privacy reglement

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op persoonsgegevens verkregen door middel van onze website.

Artikel 1. Kennisgeving privacy beleid

 • Deze privacy verklaring is bedoeld om uit te leggen hoe wijmet privacy omgaan.
 • Wijgelden als verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens verkregen door gebruik van deze website. De volledige gegevens van ons zijn:
Verwerkingsverantwoordelijke  
Formele bedrijfsnaam PS Dat werkt! BV
KvK-nummer 60024674
Bezoekadres Regentesselaan 9, Apeldoorn
Emailadres info@ps-datwerkt.nl
Telefoonnummer 06-48649401
 • Wij respecteren en beschermen jouw. Wij zetten ons naar alle redelijkheid in om er zorg voor te dragen dat alle persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt altijd vertrouwelijk wordt behandeld en met inachtneming van de geldende privacywetgeving worden gebruikt, opgeslagen en beheerd.
 • Alle klanten en bezoekers van onze websitegeven ons toestemming om persoonsgegevens op te nemen in het geautomatiseerde bestand en te gebruiken voor de doeleinden zoals die in artikel 2 staan omschreven.
 • De grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens is: uitvoer van de overeenkomst, ons gerechtvaardigd belang (marketing en verbetering), voldoen aan een wettelijke plicht en uitdrukkelijke toestemming.

Artikel 2. Doel informatieverzameling

2.1    Je geeft toestemming dat wij de persoonsgegevens die je online verstrekt alleen delen met onze leveranciers die in naam van ons handelen voor de hieronder beschreven doelen. Voor zover er expliciet om toestemming gevraagd wordt, heb je altijd het recht je toestemming in te trekken.

2.2    Mocht u ons persoonsgegevens verstrekken (waarmee iemand kan worden geïdentificeerd), dan garanderen wij dat deze informatie primair zal worden gebruikt voor het volgende:

 1. Het tonen en het gebruik van de website(s) op een correcte en gepersonaliseerde manier.
 2. Het uitvoeren van de Re-integratie overeenkomst, waaronder het voltooien van transacties en het leveren van diensten.
 3. Het controleren van jouw identiteit, bijvoorbeeld bij intake, klachten en terugbetalingen.
 4. Het onderhouden van relaties met klanten, leveranciers en partners.
 5. Het melden van wijzigingen in het beleid, documenten en onze diensten.
 6. Kwaliteitsborging (branchekeurmerk)
 7. Jouw behoeften beter te begrijpen (al dan niet via cookies) en daarmee ons bedrijf, onze diensten, website en beveiliging te kunnen evalueren en (op maat) verbeteren.
 8. Het registreren en afhandelen van klachten, aanvragen en verzoeken.
 9. Het doen van commerciële uitingen, waaronder het versturen van gerichte nieuwsbrieven.
 10. Het op anonieme basis doen van (demografisch en statistisch) onderzoek.
 11. Het beschikbaar maken van reviews.
 12. Aanvragen van subsidies
 13. Voldoen aan de wettelijke (fiscale) bewaarplicht en andere juridische en regelgevende verplichtingen.
 14. Het afhandelen van facturatie en incasso’s.
 15. Vergaren van management stuurinformatie
 16. Activiteiten, claims en andere aansprakelijkheden te identificeren en te helpen minimaliseren of voorkomen.

Artikel 3. Categorieën verzamelde gegevens

De categorieën van informatie over jou die wij mogelijk verzamelen, gebruiken, openbaar maken en anderszins hanteren, kunnen per land en geldende wet variëren.

 1. Naam en contactgegevensWe verzamelen je voor- en achternaam, e-mailadres, postadres en andere soortgelijke contactgegevens en die van je contactpersonen.
 2. Overige contactgegevens: Alleen indien je deze uit eigen beweging verstrekt verzamelen wij overige gegevens. Bijvoorbeeld, telefoonnummer, aanhef etc.
 3. Demografische gegevens: We verzamelen algemene gegevens over je, zoals geboortedatum, geslacht en land.
 4. Identificatiegegevens: We verzamelen een kopie ID, BSN en een cliënt- en registratienummer.
 5. Curriculum Vitae: We houden een cv bij met daarin alle gegevens die door jou zijn opgenomen, zoals opleiding, titel, werkervaring, functie, burgerlijke staat, mobiliteit, referenten, etc.
 6. Medische gegevens: We houden medische gegevens bij voor zover deze relevant zijn bij een re-integratietraject, waaronder alle gegevens vanuit de Wet Poortwachter (datumeerste ziektedag, datum WIA, datum arbeidsdeskundige onderzoek, naam bedrijfsarts).
 7. UWV en reintegratiegegevens: We houden bij in welke fase van de re-integratieprocedure je zit, wie je coach is en UWV Jobcoachgegevens (AJ nummer, UWV trajectnummer, UWV regime en datum).
 8. Apparaat- en verbruiksgegevensWe verzamelen gegevens over je apparaat, zoals IP-adres, Internetbrowser en apparaat type, apparaat-id’s,in- en uitloggegevens (logging), regionale en taalinstellingenenhoe jij en jouw apparaat werken met onze website(s) en met onze diensten.
 9. Ondersteuningsgegevens: Wanneer je de hulp van ons inroept voor ondersteuning, verzamelen we gegevens over jou en over je bestelling en andere details die relevant zijn voor het ondersteuningsincident. Het betreft hier gegevens zoals contact- of authenticatiegegevens, de inhoud van communicatie met onze klantenservice, gegevens over de website/dienst op het moment van de fout en tijdens de diagnose, evenals transport gegevens.
 10. Locatiegegevens: We verzamelen gegevens over jouw locatie, die onnauwkeurig zijn. Onnauwkeurige locatiegegevens zijn onder meer een van jouw IP-adres afgeleide locatie of gegevens die met minder precisie aangeven waar jij je bevindt, zoals op het niveau van een stad of postcode.
 11. Inhoud: We verzamelen inhoud van jouw berichten die je naar ons verstuurd hebt, zoals feedback en productbeoordelingen die je geschreven hebt, of vragen en informatie die je verschaft hebt voor klantenondersteuning. Wanneer je contact met ons opneemt, met bijvoorbeeld klantenservice of partnerteam, kunnen telefoongesprekken of chatsessies met onze medewerkers worden opgenomen en gemonitord. Ook verzamelen we gegevens van en over alle contactmomenten zoals datum, tijd, verkorte weergave van gevoerde gesprekken, etc.
 12. Documenten: We houden alle documenten bij die we ontvangen en versturen.
 13. Bijzondere persoonsgegevens: Indien de inhoud van door de gebruikers geplaatste berichten bijzondere persoonsgegevens zoals gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke voorkeur, seksuele leven, lidmaatschap van een vakbond, gezondheid, strafrechtelijk verleden, kredietwaardigheid, worden deze gegevens verwerkt.

Artikel 4. Inzien, wijzigen of verwijderen van persoonsgegevens

4.1           Wij proberen jouw gegevens altijd correct bij te houden. Je hebt het recht de gegevens welke over jou worden verwerkt in te zien, te laten verbeteren en onjuiste gegevens te laten verwijderen.

4.2           Als je een account hebt, kun je via je persoonlijke toegangscode en wachtwoord altijd jouw persoonsgegevens inzien en wijzigen. Je hebt altijd het recht jouw persoonsgegevens te veranderen en/of te verwijderen indien deze incorrect zijn.

4.3           Als je niet langer marketingcommunicaties van ons wilt ontvangen, heb je het recht om hierom te verzoeken. Je kan dit doen door ons te e-mailen of op de opt-out knop onderaan de uiting te klikken.

4.4           Om deze rechten uit te oefenen of om een klacht in te dienen of om een verzoek om inlichtingen in te dienen over onze privacy praktijken, neem je per e-mail contact met ons op via info@ps-datwerkt.nl.

4.5           Om gebruik te kunnen maken van jouw rechten kunnen wij je vragen om een kopie van jouw identiteitskaart met het verzoek mee te sturen, of andere stappen om je identiteit te verifiëren. Hierbij doen wij het verzoek om jouw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken, om zo goed mogelijk jouw privacy te waarborgen. Wij zullen uiterlijk binnen vier weken reageren op jouw verzoek.

4.6           Indien je binnen een periode van 6 maanden voor de tweede maal een verzoek hiertoe indient, kunnen we daarvoor een bedrag van € 75,- in rekening brengen.

Artikel 5. Derden

5.1           Wij zullen de persoonsgegevens niet aan derden verkopen of verstrekken, zonder jouw uitdrukkelijke toestemming, tenzij wij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of deze verstrekking aan een derde partij noodzakelijk is vanwege bijvoorbeeld een overname en/of fusie waar wij bij betrokken zijn.

5.2           Wij delen persoonlijke informatie met derden die namens ons services uitvoeren. Wij gebruiken bijvoorbeeld mogelijk derden voor het hosten van onze websites, het runnen van bepaalde functies ervan, het verzenden van e-mails, prijsvragen of andere promoties, het uitvoeren van klantenonderzoek, het autoriseren en verwerken van betalingen, het beheren en analyseren van gegevens en de effectiviteit van onze website(s) en diensten. Deze derden worden niet door ons bevoegd om de informatie te gebruiken voor eigen doelen.

5.3           Koppelingen naar websites van derdenworden uitsluitend voor jouw gemak weergegeven. Als je van deze sites gebruikmaakt, verlaat je onze website. Wij hebben deze sites niet (allemaal) gecontroleerd, beheren deze sites niet en dragen geen verantwoordelijkheid voor deze sites. Als je besluit een site van derden te bezoeken die is gekoppeld aan deze site, doe je dit volledig op eigen risico.

5.4           Wij zullen de informatie die wij over jou verzamelen uitsluitend verwerken binnen de Europese Economische Ruimte (‘EER’).

5.5           Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te verkrijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Meer informatie over het privacy beleid van Google staat op de website van Google.

Artikel 6 Veiligheid

6.1           Wijdoen ons uiterste om jouw gegevens veilig te verwerken, met als doel om ongeautoriseerde toegang tot gegevens of bekendmaking van gegevens te voorkomen, de accuraatheid van gegevens te behouden, en het juiste gebruik van gegevens zeker te stellen. Hiervoor hebben wij fysieke, elektronische en organisatorische beheermaatregelen getroffen opgezet om de informatie die wij online verzamelen te beschermen en beveiligen. Wij gebruiken codering, waaronder SSL- beveiliging, bij het verzamelen of overdragen van belangrijke gegevens.

6.2          Wij kunnen niet de effectiviteit van dergelijke veiligheidsmaatregelen garanderen en niets in deze kennisgeving mag worden opgevat als een expliciete of impliciete garantie tegen verlies, misbruik of onbevoegde toegang, openbaarmaking, verandering of vernietiging.

6.3           Serviceproviders die mogelijk toegang tot jouw informatie hebben om namens ons services te leveren, zijn contractueel verplicht om dergelijke informatie in vertrouwen te houden, voldoende gegevensbeveiligingsmaatregelen te implementeren en mogen deze gegevens mogelijk niet voor enige andere doeleinden gebruiken.

Artikel 7. Verdenking misbruik

7.1           Wij behouden ons het recht voor om zowel pro-actief als corrigerend op te treden bij verdenking van misbruik. Hieronder wordt verstaan dat wij in dit geval het recht hebben om alle informatie van en over bezoekers en een inschrijver op te slaan en te bewaren als mogelijk bewijs van misbruik. We hebben daarnaast het recht om,bij een voldoende onderbouwde verdenking van misbruik, nadere gegevens over de inschrijver op te vragen bij derden. Bij voldoende bewijs kunnen wij passende maatregelen treffen, waaronder uitsluiting van onze website of diensten en/of aangifte bij de politie en/of andere relevante autoriteiten.

Artikel 8. Bewaartermijn

8.1         Wij bewaren jouw informatie zolang als nodig om de doeleinden waarvoor wij het verzamelen te bereiken, behalve zoals anderszins wettelijk is vereist.

8.2           Gegevens van bezoekers worden 3 maanden opgeslagen en daarna geanonimiseerd en geaggregeerd bewaard.

8.3           Gegevens van personen die het contactformulier hebben ingevuld worden 2 jaar bewaard.

8.4           Gegevens van personen die een account hebben aangemaakt op de website of zich hebben ingeschreven voor de nieuwsbrief worden bewaard tot het moment van beëindiging van het account of uitschrijving voor de nieuwsbrief.

8.5           De gegevens die noodzakelijk zijn voor de  financiële afwikkeling van overeenkomsten bewaren we 7 jaar.

Artikel 9. Wijzigen privacyverklaring

9.1           Wij hebben het recht deze privacy verklaring aan te passen. Deze aanpassingen worden direct geplaatst op onze website en je zult hiervan per e-mail op de hoogte worden gesteld. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade ontstaan door wijziging van deze privacy verklaring.

9.2           Onderhavige privacyverklaring is per 1 juni 2018 van kracht en vervangt alle eerdere versies.

Artikel 10. Klachten

10.1         Indien je van mening bent dat de bepalingen van deze privacyverklaring niet worden nageleefd of andere reden heeft tot klagen met betrekking tot de registratie van jouw gegevens, dien je je te wenden tot onze directie of de Functionaris voor Gegevensbescherming via info@ps-datwerkt.nl.

10.2         Heb je klachten over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens.

 

Voor vragen met betrekking tot deze privacy verklaring, de website of PS Dat werkt! kun je terecht bij info@ps-datwerkt.nl